Regulamin

Oficjalne witryny internetowe firmy Reckitt Benckiser (Poland) S.A., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, część grupy Reckitt Benckiser, mają za zadanie przedstawienie firmy jak największej liczbie osób zainteresowanych jej działalnością.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy przeczytać niniejszy regulamin.

Informacje zawarte w witrynie mają charakter informacyjno-rozrywkowy i nie zastępują informacji dostępnych na etykietach i na ulotkach produktów oraz oficjalnych komunikatów naszej firmy.

Informacje zawarte w witrynie nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba że wynika to z wyraźnego oświadczenia w tym zakresie.

Korzystanie z witryny oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację Regulaminu Reckitt Benckiser, która jest warunkiem dostępu do serwisu.

Zakazy

Zgodnie z regulacjami dotyczącym majątkowych i niemajątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, powielanie oraz redystrybucja jakichkolwiek elementów tworzących stronę internetową, w części lub całości, bez zgody uprawnionego jest ograniczone. W przypadku zawartości naszej witryny, uprawnionym jest Reckitt Benckiser.

Wszystkie nasze marki są prawnie chronionymi znakami towarowymi i oznaczeniami.

Zakazuje się w szczególności kopiowania, reprodukowania, rekompilowania, dekompilowania, dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego, rozpowszechniania, publikowania, prezentacji, odgrywania, modyfikowania, załadowywania w celu tworzenia prac pochodnych, przesyłania, udostępniania którejkolwiek części witryny jako części innej witryny, poprzez ramkowanie lub w inny sposób lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób którejkolwiek części witryny.

Dotyczy to zarówno plików graficznych, muzycznych, animowanych jak i kodu źródłowego witryn, w całości lub w fragmencie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Reckitt Benckiser ze względu na specyfikę witryny internetowej, nie daje żadnej gwarancji czy rękojmi, że zamieszczane w witrynie informacje i materiały są dokładne, pełne i aktualne.

Strony lub witryny, do których odnośniki znajdują się w witrynie, podane są jedynie w celach informacyjnych. Reckitt Benckiser nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z linków do innych stron.

Zmiany

Reckitt Benckiser przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.nurofen.pl jest regulamin). Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

Reckitt Benckiser ma prawo do wprowadzania zmian w zawartości lub specyfikacji technicznej wszystkich aspektów witryny w dowolnym czasie, według własnego uznania.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Za pomocą witryny mogą być organizowane konkursy i promocje. W takich przypadkach opublikowane zostaną osobne Regulaminy określające ich zasady.

Witryna prowadzona jest przez firmę Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą przy ulicy Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093441, REGON 012121071, NIP: 531-000-54-48, kapitał 75.302.660,00 PLN.